Vedtægter

§ 1. Foreningens navn
Foreningen af Danske Kirkegårdsledere

§ 2. Foreningens formål
Foreningens formål er at samle lederne af danske kirkegårde, for derved at arbejde for fagets fremme og standens anseelse ved afholdelse af faglige møder, kurser samt udveksling af erfaringer.
Derudover skal foreningen yde rådgivning i spørgsmål vedrørende drift af kirkegårde og om kirkegårdenes lederstillinger.
Foreningen har gennem CO 10 forhandlingsret over for alle kirkelige myndigheder.
Derudover kan foreningen medvirke til udgivelse af et Kirkegårdsfagligt blad. Denne bladvirksomhed kan finde sted i et anpartsselskab.

§ 3. Foreningens medlemmer
Som medlem kan optages lederne af danske bykirkegårde og krematorier, som har ansvaret for driften og vedligeholdelsen af en eller flere bykirkegårde eller et eller flere krematorier.

§ 4. Indmeldelse
Indmeldelse i foreningen kan ske ved henvendelse til bestyrelsen, når betingelserne for medlemskabet i henhold til § 3 kan opfyldes.

§ 5. Udmeldelse
Udmeldelse af foreningen kan kun ske til en 1. januar og med 3 måneders varsel, medmindre et medlem fratræder sin stilling.

§ 6. Foreningens ledelse
Foreningens bestyrelse består af 7 medlemmer, heraf mindst 6 CO 10 medlemmer, der vælges af generalforsamlingen for 2 år ad gangen. På valg er henholdsvis 3 medlemmer i lige år og 4 medlemmer i ulige år.
Generalforsamlingen vælger formand og kasserer, medens bestyrelsen selv konstituerer sig med næstformand og sekretær.
Generalforsamlingen vælger 2 bestyrelsessuppleanter tilknyttet CO 10, 2 revisorer og 2 revisorsuppleanter, hvoraf en bestyrelses-suppleant, en revisor og en revisorsuppleant er på valg hvert år.

§ 7. Foreningens repræsentation
Formanden og næstformand, samt i visse tilfælde den øvrige bestyrel­se, repræsenterer foreningen udadtil.
Formanden afgør sammen med den øvrige bestyrelse alle løbende sager, der ikke henhører under generalforsamlingen og indkalder til bestyrelsesmøder.

§ 8. Administration
Kassereren har ansvaret for foreningens midler og administrerer efter bestyrelsens nærmere retningslinier. Kassereren har ansvaret for, at foreningens midler er til stede.

§ 9. Generalforsamling

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed og afholdes ordinært en gang årligt med mindst 6 ugers skriftligt varsel.
Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst 20 CO 10 medlemmer indsender begæring herom.
Vedtægtsændringer afgøres skriftlig og kun medlemmer tilknyttet CO 10 kan stemme. En vedtægtsændring skal ske med 2/3 majoritet af de tilstedeværende på generalforsamlingen, der er tilknyttet CO 10. Øvrige spørgsmål afgøres ved almindelig stemmeflertal.
Forslag, der ønskes optaget på dagsordenen, skal være formanden i hænde senest 4 uger før generalforsamlingen. Forslagene udsendes herefter sammen med dagsordenen senest 2 uger før generalforsamlingens afholdelse.
I sager og forslag, som kun vedrørende CO10 medlemmer, har øvrige medlemmer ingen stemmeret.

§ 10. Foreningens økonomi
Foreningens regnskab følger kalenderåret.
Regnskab og beretning fra det sidst forløbne regnskabsår skalaflægges på den ordinære generalforsamling.
Regnskab og budget skal udsendes til medlemmerne sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen.

§ 11. Kontingent
Kontingentstigning - ud over regulering i henhold til pristal - samt stigning af kontingenter til andre faglige organisationer, fastsættes på den årlige generalforsamling.
Medlemmer, hvor FDK ikke er den forhandlingsberettigede organisation, betaler ikke kontingent til CO10 og FTF. Kontingent for medlemmer, der ikke er tilknyttet CO 10 og FTF fastsættes ligeledes på den årlige generalforsamling.

§ 12. Afgåede medlemmer
Afgåede ledere, der fratræder stillingen med pension eller lignende og som fortsat ønsker medlemsskab af foreningen, betaler reduceret kontingent.

§ 13. Kontingentrestancer
Kontingentrestancer ud over et år medfører eksklusion af foreningen.
Indtræden på ny kan kun ske mod at betale restancen samt et beløb svarende til et års ordinært kontingent til FDK.

§ 14. Foreningens opløsning
Ophævelse af foreningen kan kun finde sted, når mindst 3/4 af samtlige af CO10 stemmeberettigede medlemmer ved urafstemning stemmer derfor.
Resultatet af afstemningen forelægges til efterretning på en ekstraordinær generalforsamling, der indkaldes senest 4 uger efter urafstemningens afholdelse.

§ 15.
I tilfælde af foreningens ophævelse træffer den i § 14 omhandlede ekstraordinære generalforsamling nærmere bestemmelse om anvendelse af foreningens midler. En deling af foreningens midler mellem medlemmerne kan aldrig finde sted.

Vedtægtsændring foretaget den 6. september 2010 på generalforsamlingen i Hotel Opus Horsens.
Klaus Frederiksen - formand,
Vagn Andersen- næstformand,
Henning Lektonen - kasserer,
Birgir Møller Bach - bestyrelsesmedlem
Odin Møller - sekretær
Trine Klink Raunkjær - bestyrelsesmedlem
Erik Søvndal - bestyrelsesmedlem.