Persondatapolitik

Ekstern persondatapolitik
Databeskyttelse har høj prioritet ved Foreningen af Danske Kirkegårdsledere, herefter "FDK, og vi ønsker åbenhed omkring, hvordan vi behandler dine personlige oplysninger.
 
FDK har vedtaget interne regler om informationssikkerhed, som indeholder instrukser og foranstaltninger, der beskytter dine personlige oplysninger mod at gå tabt, blive ændret, mod uautoriseret offentliggørelse, mod at uvedkommende får adgang til dem osv.
 
Vi opbevarer personlige oplysninger sikkert i kontrollerede faciliteter og vores sikkerhedsforanstaltninger kontrolleres løbende.
 
Formålet med denne information er også at iagttage oplysningspligten efter databeskyttelsesforordningens art. 14 samt at redegøre for vores behandlingsgrundlag til behandling af dine personoplysninger, når du er medlem af FDK, deltager i arrangementer organiseret af os, modtager af vores fagblad "KIRKEGÅRDEN" eller er forfatter til indlæg i dette.
 
Dataansvarlig
FDK er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig, og som vi fremtidigt vil modtage. Vores kontaktoplysninger er:
 
Foreningen af Danske Kirkegårdsledere
Springbakken 1
9230 Svenstrup
CVR-nr.: 15 59 55 82
Telefon: 60 53 59 00
Mail: kontor@danskekirkegaarde.dk 
 
Kontaktperson
Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte FDK’s sekretariat.
 
Sekretariatet kan kontaktes på følgende måder:
Formålet med behandling af dine personoplysninger
Vi behandler personoplysninger til bl.a. følgende formål:
  • at varetage fagforeningsmæssige formål, herunder eksempelvis varetagelse af medlemmernes interesse i konfliktsituationer med disses arbejdsgivere
  • at kunne opkræve betaling for medlemskab af foreningen
  • identifikation af forfatter på artiklerne
  • kommunikation med forfattere
  • at kunne levere fagbladet til de tilmeldte personer
  • at kunne opkræve betaling for fagbladet
  • afholdelse af årsmøde, herunder praktisk organisering og forberedelse af årsmødet
  • fremsendelse af tilmeldingslister til de deltagende   
Retsgrundlaget for behandling af dine personoplysninger
Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger i generel forstand databeskyttelsesforordningen samt databeskyttelsesloven, herunder særligt databeskyttelsesforordningens art. 5 om god databehandlingsskik, og art. 6, stk. 1, litra a omkring samtykke.  Det vil sige, at behandlingen af dine personoplysninger som udgangspunkt alene sker, såfremt du har givet os dit samtykke til behandling af dine personoplysninger.
 
Behandlingen af almindelige personoplysninger kan desuden også ske efter en interesseafvejning, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra f, hvorefter behandlingen kan finde sted, hvis det er nødvendigt for, at vi kan forfølge en berettiget interesse. Denne interesse kan f.eks. være interessen i at kunne behandle din henvendelse på en tilfredsstillende måde.
 
Behandlingen kan i visse tilfælde også ske, hvis vi anser det nødvendigt af hensyn til opfyldelse af en kontrakt eller aftale, som er indgået med dig, ligesom at behandlingen også kan være nødvendig for at overholde retlige forpligtelser. Behandlingsgrundlag har hjemmel i databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra b og c.
 
Det er i øvrigt vores opfattelse, at du ved kontakt til os pr. telefon, på hjemmesiden, via mail eller fysisk, med spørgsmål eller anmodning om oplysninger omkring FDK, derved også har givet os dit samtykke til at vi må opbevare og behandle almindelige personoplysninger om dig, såsom navn, adresse, telefonnummer, da det vurderes at være nødvendigt for at vi kan vende tilbage til dig med svar på din henvendelse.
 
Kategorier af personoplysninger
Vi behandler det der efter databeskyttelsesforordningen betegnes som almindelige personoplysninger om dig, hvilket f.eks. omfatter oplysninger som navn, adresse, telefonnummer. I visse situationer behandles også følsomme personoplysninger samt personnummeroplysninger.
 
Modtagere eller kategorier af modtagere
FDK anvender kirkegårdssystemet EG Data som databehandler. Endvidere sker der videregivelse af oplysninger, hvis du selv har anmodet herom, eksempelvis ved indmeldelse i foreningen. Der kan endvidere ske videregivelse af dine oplysninger, hvis du skal modtage fagbladet "Grønt miljø" eller "KIRKEGÅRDEN", eftersom hhv. Teknovation og Jello ApS administrerer udsendelsen af bladene.
 
Vi videregiver i øvrigt ikke dine personoplysninger, medmindre det er påkrævet ved lov, stævning eller andre retslige processer, eller hvis vi har en formodning for, at det er nødvendigt at videregive oplysninger for at (1) undersøge, forhindre eller agere mistænkte eller faktiske ulovlige aktiviteter eller for at hjælpe offentlige myndigheder; (2) håndhæve vores aftaler med dig, (3) beskytte vores tjenestes sikkerhed eller integritet. Vi giver vores kunder, brugere og forfattere besked om retslige krav om videregivelse af deres personlige data, medmindre lovgivningen eller retsordren forbyder dette.
 
Hvor stammer dine personoplysninger fra?
Dine personoplysninger vil typisk være indgivet fra dig gennem indmeldelse i foreningen, tilmeldelse til årsmøde eller ved tilmelding til modtagelse af fagbladet "KIRKEGÅRDEN".
 
Opbevaring af dine personoplysninger
Vi opbevarer dine personoplysninger så længe det vurderes nødvendigt. Som medlem opbevarer vi dine oplysninger under hele medlemsperioden. Ligeledes er det også nødvendigt at opbevare oplysninger om navn og adresse for fremsendelsen af fagbladet. Hvis der ikke foretages en anden vurdering, vil oplysninger fra afsluttede sager mv. blive opbevaret i 5 år. Herefter vil der ske sletning af oplysningerne på en måde, der umuliggør genskabelse. Opbevaringen sker på en forsvarlig måde.
 
Dine rettigheder
Du har efter Databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.  Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.
 
Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.
 
Ret til berigtigelse (rettelse)
Du har ret til at anmode om at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.
 
Ret til sletning
Du har i visse tilfælde ret til at få slettet dine personoplysninger. Det vil bero på en konkret vurdering, og du bedes henvende dig til os, hvis du har spørgsmål i den forbindelse.
 
Ret til begrænsning af behandling
Du har tillige ret til at anmode om at få begrænset anvendelse af dine personoplysninger i visse tilfælde.
 
Ret til indsigelse
Du har ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.
 
Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)
Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.
 
Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.
 
Klage til Datatilsynet
Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.
 
Ændring af databeskyttelsespolitikken
Vi kan ændre denne politik. Væsentlige ændringer vil blive annonceret på hjemmesidens forside.