Oplysningspligt og samtykke

Oplysninger om vores behandling af dine personoplysninger og samtykkeerklæring

Formålet med denne erklæring er at iagttage oplysningspligten efter databeskyttelsesforordningens art. 14 samt at redegøre for og indhente tilstrækkeligt behandlingsgrundlag til behandling af dine personoplysninger til brug for tilmelding til fagbladet "KIRKEGÅRDEN".

Dataansvarlig
Foreningen af Danske Kirkegårdsledere er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig, og som vi fremtidigt vil modtage. Vores kontaktoplysninger er:

Foreningen af Danske Kirkegårdsledere
Springbakken 1
9230 Svenstrup
CVR-nr.: 15 59 55 82
Telefon: 60 53 59 00
Mail: kontor@danskekirkegaarde.dk

Kontaktperson
Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte FDK’s sekretariat

Sekretariatet kan kontaktes på følgende måder:

Formålet med behandling af dine personoplysninger
Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

  • at kunne levere fagbladet til de tilmeldte personer
  • at kunne opkræve betaling for fagbladet

Kategorier af personoplysninger
Vi behandler almindelige personoplysninger om dig, hvilket omfatter, navn og adresse.

Modtagere eller kategorier af modtagere
Dine oplysninger registreres desuden i vores IT-system, som udbydes af EG Data. Der er indgået en databehandleraftale med disse, og der føres løbende tilsyn.

Vi videregiver i øvrigt ikke dine personoplysninger, ej heller sker der overførsel til tredjelande, medmindre det er påkrævet ved lov, stævning eller andre retslige processer, eller hvis vi har en formodning for, at det er nødvendigt at videregive oplysninger for at 1) undersøge, forhindre eller agere i forhold til mistænkte eller faktiske ulovlige aktiviteter eller for at hjælpe offentlige myndigheder; 2) håndhæve vores aftaler med dig, eller 3) beskytte vores tjenestes sikkerhed eller integritet. Vi giver vores medlemmer besked ved videregivelse af deres personlige data, medmindre lovgivningen eller retsordenen forbyder dette.

Hvor stammer dine personoplysninger fra?
Vi er kommet i besiddelse af dine personoplysninger i forbindelse med, at du har tilmeldt dig fagbladet. Dette betyder, at du selv har leveret oplysninger til os.

Opbevaring af dine personoplysninger
Oplysningerne opbevares så længe det er nødvendig for leveringen af fagbladet. Når leveringen afmeldes, slettes dine oplysninger på en måde der umuliggør rekonstruktion eller gendannelse.

Dine rettigheder
Du har efter Databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning
Du har ret til at få slettet de personoplysninger vi behandler såfremt du tilbagekalder dit samtykke.

Ret til begrænsning af behandling
Du har i visse tilfælde tillige ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle de oplysninger du har givet samtykke til.

Ret til indsigelse
Du har ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)
Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Klage til Datatilsynet
Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Retsgrundlaget for behandling af dine personoplysninger
Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger i generel forstand af databeskyttelsesforordningen samt databeskyttelsesloven, herunder særligt databeskyttelsesforordningens art. 5 om god databehandlingsskik og art. 6, stk. 1, litra a om samtykke for almindelige oplysninger.

Ved afkrydsning på tilmeldingsblanketten giver du samtykke til, at vi må behandle almindelige personoplysninger om dig.

Det er frivilligt at afkrydse feltet på tilmeldingsblanketten, men vi gør opmærksomme på, at et manglende samtykke vil umuliggøre levering af fagbladet til dig, som er formålet med indsamlingen, opbevaringen og behandlingen af dine oplysninger.

Dit samtykke kan altid tilbagekaldes, og denne tilbagekaldelse sker ved at kontakte FDK’s sekretariat.


1) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF, herefter "Databeskyttelsesforordningen"