Nyheder

feb. 29, 2024

OK24

Der er indgået overenskomstforlig for medarbejdere i staten den 11. februar. Se forliget her: Forlig OK24 (medst.dk) De specielle krav forhandles nu med By- ,Land- og Kirkeministeriet, herunder ny organisationsaftale.

Her kan du læse nogle af hovedpunkterne fra forliget.

Generelle lønforhøjelser

Med virkning fra den 1. april 2024 ydes en generel lønforhøjelse svarende til 4,83 pct. af den samlede faste løn pr. 31. marts 2024. Med virkning fra den 1. april 2025 ydes en generel lønforhøjelse svarende til 1,27 pct. af den samlede faste løn pr. 31. marts 2024. Med virkning fra den 1. november 2025 ydes en generel lønforhøjelse svarende til 0,20 pct. af den samlede faste løn pr. 31. marts 2024. Stigningerne udmøntes ved forhøjelse af procentreguleringen. Reguleringsordningen udmøntes pr. 1. april 2024 og 1. april 2025

Øget fleksibilitet - opsparing af frihed

Parterne har etableret en ny mulighed for, at medarbejdere kan opspare frihed til senere afvikling, fx i forbindelse med indkøring af børn i institution, pasning af syge forældre og længere ferierejser. Opsparingen kan bestå af afspadsering og særlig feriedage.

Øget fleksibilitet – valgfrihed mellem løn, pension eller opsparingsordning

For at skabe øget fleksibilitet for den enkelte ansatte er parterne enige om at give valgfrihed for den del af pensionsbidraget, der overstiger 15,0 pct. Parterne er enige om, at den ansatte kan vælge, at den valgfrie del af pensionsbidraget helt eller delvist kan udbetales som løn eller indbetales helt eller delvist af ansættelsesmyndigheden på en opsparingsordning i tilknytning til den pensionsordning, som den ansatte er omfattet af i henhold til den relevante overenskomst.

Forhøjelse af særlig feriegodtgørelse

Parterne er enige om at forhøje den særlige feriegodtgørelse med 0,52 procentpoint. til 2,02 pct. pr. 1. april 2024. Samtidig ophører udbetaling af løntillæg efter lov nr. 214 af 6. marts 2023.

Midler til lokallønspuljer

Lokallønspuljerne på CO10’s forhandlingsområder opskrives med 12.412.684 kr. pr. 1. april 2024 og 12.412.684 kr. pr. 1. april 2025 på bla. på Folkekirken (Tjenestemænd og tjenestemandslignende stillinger i folkekirken under CO10’s forhandlingsområde). Såfremt parterne opnår enighed om overgang til nye lønsystemer for kirkegårdsledere og kirkegårdsassistenter i folkekirken i forbindelse med de specielle forhandlinger, overføres det finansierede beløb for denne gruppe (157.771 kr.) til brug for de specielle forhandlinger for denne gruppe. Puljemidlerne opskrives med 50 pct. oveni det beløb, der finansieres af rammen.

Aftale om medarbejdermøder i folkekirken

Parterne er enige om at indgå en aftale om medarbejdermøder i folkekirken, der skal sætte rammen om det gode samarbejde på folkekirkens arbejdspladser. Aftalen gælder for medarbejdere ansat af menighedsråd og stiftsadministrationer samt for præster og folkekirkens uddannelsesinstitutioner. Der nedsættes en styregruppe, der har til opgave at understøtte Folkekirkens Arbejdsmiljørådgivning i fortolkning af aftalen samt fungere som klageinstans i tilfælde af påstået brud på den folkekirkelige arbejdsgivers informationspligt. Aftalen træder i kraft den 1. oktober 2024.

Christian Høybye Hougaard, Formand