Taastrup Nykirke kirkegård

Hjemmeside 
 
Birkedalsvej 2 - 2630 Taastrup
Tlf. 70 10 02 16 - Fax 43 99 65 69

Beliggende i Høje Taastrup provsti - Helsingør stift
Taastrup Nykirke sogn

                                                                                                                  Taastrup Nykirke kirkegård