Driftsleder til Fredericia Kirkegårde

Vores nuværende kirkegårdsassistent/driftsleder går på pension. Vi søger nu hans afløser. Der er tale om en fuldtidsstilling.

Provstiets menighedsråd har med etableringen af Kirkernes Hus skabt en fælles platform for varetagelse af en række administrative og driftsmæssige opgaver inden for regnskab, personregistrering, personalerådgivning og kirkegårdsdrift. Driften af nu ti af provstiets kirkegårde varetages af Fredericia Kirkegårde. Med reference til administrationschefen (kirkegårdslederen) varetager driftslederen (kirkegårdsassistenten) ansvaret for den daglige drift af de ti kirkegårde (alle beliggende i Fredericia Kommune), og i samarbejde med administrationschefen også personaleansvaret for de 23 gartnere og gartneriarbejdere. Kirkegårdsadministrationen varetages professionelt og dygtigt af to medarbejdere i Kirkernes Hus' administration. Du kan tjekke os ud via følgende links:

www.kirkerneshus.dk og www.fredericiakirkegaarde.dk

Vi kan tilbyde en spændende arbejdsplads, hvor vores nuværende driftsleder dygtigt og gennem mange år har sat sit præg på den kontinuerlige varetagelse af både den daglige drift og de mere langsigtede udviklingsplaner. I udviklingen tages der afsæt i de særlige karakteristika, som knytter sig til hver enkelt kirkegård.

Vi søger en faglært gartner, der med erfaring fra og forståelse for de særegne forhold, der gælder for kirkegårdsdrift, vil overtage og videreføre en økonomisk sund kirkegårdsdrift. Med en trivselsfremmende attitude skal du tage ansvar for den daglige ledelse af en flok dygtige og engagerede medarbejdere.

Vores nye driftsleder træder ind i et sundt arbejdsmiljø med et godt kollegialt fællesskab og en solid social kapital. Med tid og talenter ønsker du at give dit
bidrag, så arbejdspladsens i alt ca. 30 ansatte kan opretholde den sociale kapital og den munterhed, som gør det rart for os at tage på arbejde og være en del af holdet.

Det bliver din opgave:

 • at være leder og nærmeste foresatte for gartnere og gartneriarbejdere. I samarbejde med administrationschefen foretages ansættelser inden for den fastlagte normering
 • at sikre et fortsat højt plejeniveau og en løbende udvikling af kirkegårdsdriften. Herunder også den langsigtede planlægning for effektiv drift både økonomisk og mandskabsmæssigt
 • at varetage den løbende håndtering af personalerelaterede forhold
 • sammen med kirkegårdenes administrative medarbejdere at sikre god og betryggende varetagelse af kirkegårdsadministrationen
 • at være budgetansvarlig for kirkegårdsdriften inden for et af bestyrelsen godkendt budget for kirkegårdene - samt indgå i kommende års budgetlægning i forhold til ordinær drift, projekter og anlægsopgaver

For at løse opgaven vil det være en fordel med ledelseserfaring og kendskab til kirkegårdsdrift - og du vil desuden trække på:

 • din faglighed som faglært gartner - eller fra en anden for jobbet fagligt relevant og kvalificerende uddannelse
 • din gode og underbyggede samarbejdsevner, evne til overblik samt et afprøvet talent for motivering af medarbejderne i 'det grønne område'
 • din evne til at praktisere synlig og tydelig ledelse
 • din forståelse for at kirkegårdsdrift også indebærer varetagelse af kulturarv
 • din forståelse og vilje til at vise rummelighed og fleksibilitet med en målsætning om at alle medarbejderne skal se sig som værdifulde for
  opfyldelsen af kirkegårdsdriftens målsætning.
 • erfaring med brugen af IT

Vi tilbyder:

 • frihed under ansvar både ledelsesmæssigt og i de daglige dispositioner inden for godkendt budget
 • mulighed for personligt at præge de kommende års drift og udvikling
 • et spændende job med udfordringer og et alsidigt indhold
 • engagerede og fagligt dygtige medarbejdere på kirkegårdene og i administrationen
 • mulighed for personlig, faglig og ledelsesmæssig udvikling efter nærmere aftale

Ansættelsen sker på tjenestemandslignende vilkår i henhold til Cirkulære om kirkefunktionærer ansat på tjenestemandslignende vilkår, cirkulære nr. 10274 af 29. november 2022. Stillingen er klassificeret i lønramme 32, skalatrin 43, stedkode II, årslønner er på 428.542 kroner i aktuelt niveau. Desuden pensionsindbetaling 18% fuldt arbejdsgiverfinansieret. Forhandlingsområdet for kirkegårdsassistenter er under Foreningen af Danske  Kirkegårdsledere.

NB – Overenskomst for området er under udarbejdelse og kan/vil have indflydelse på ansættelsesvilkårene!

Ansættelse vil være med 3 måneders prøvetid.

Til orientering henviser vi til dette link som indeholder det omtalte Cirkulære om kirkefunktionærer ansat på tjenestemandslignende vilkår

Nuværende tjenestemandsansatte kirkegårdsassistenter har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

Ansøgere, som vil være i betragtning ved besættelse af den ledige stilling må påregne, at der indhentes straffeattest og man vil blive bedt om samtykke til indhentning af referencer.

For yderligere oplysning om stillingen henvises til formand for kirkegårdsbestyrelsen, Peter Pagh, mobil 2425 1681 og administrationschef Jens Olesen, direkte 7620 6525 og mobil 2964 5802. Ring gerne - og vi kan evt. også lave aftale om et besøg for en samtale om stillingen med dens opgaver og ansvar.

Du skal være indstillet på at benytte egen bil og være i besiddelse af min. kørekort B Almindelig bil.

Send din ansøgning og evt. referencer til 4935fortrolig@km.dk

Vigtige datoer:
Opslag 22. marts 2024
Ansøgningsfrist 29. april 2024
Tiltrædelse 1. september 2024